English to Tagalog Essays Sample Solutions

English to Tagalog essays and audience

Tagalog essays translated from English can best be tested when read aloud to a Tagalog audience. Test if the translations are consistent in tone and style or if they have used faithful equivalents.

Who is the final authority on what is faithful? Depending on the audience, "faithful" means correctly capturing the meaning of the source language with the target language's cultural experience in mind. This is also called cultural register.

Rapport with the audience must be the goal especially with literary texts where the translation needs to be as source oriented as possible. There is a sense that for literary texts, the transfer should be more literal. But this literal transfer cannot be stiff and inacessible. 

Example of Literary Text - English Source

Today dear friends, we stand upon the verge of the unknown. There lies before us the new year and we are going forth to possess it. Who can tell what we shall find? What new experiences, what changes shall come, what new needs shall arise? But here is the cheering, the comforting, gladdening message from our heavenly father, "The Lord thy God careth for it. His eyes are upon it away to the ending of the year (Deut 11:11,12)

All our supply is to come from the Lord. Here are springs that shall never dry; here are fountains and streams that shall never be cut off. Here, anxious one, is the gracious pledge of the Heavenly Father. If He be the Source of our mercies they can never fail us. No heat, no drought can parch that river, "the streams wherof make glad the city of God."

The land is a land of hills and valleys. It is not all smooth nor all down hill.If life were all one dead level the dull sameness would oppress us; we want the hills and the valleys. The hills collect the rain for a hundred fruitful valleys. Ah, so it is with us! It is the hill difficulty that drives us to the throne of grace and brings down the shower of blessing; the hills, the bleak hills of life that we wonder at and perhaps grumble at, bring down the showers.

Translation of English to Tagalog Essay

Ngayon mahal kong mga kaibigan, simula na ng ating pakikipagsapalaran sa mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Hinaharap natin ngayon ang bagong taon at lalakad na tayo upang angkinin ito. Sino ang makapagsasabi kung ano ang ating matutuklasan? Anong mga bagong karanasan, anong mga pagbabago ang darating, anong mga bagong pangangailangan ang tutugunan natin? Ngunit naririto ang nakalulugod, nakapagpapalubag-loob, nakapagpapaligayang mensahe mula sa ating Ama sa Langit...

Lahat ng tugon sa ating mga pangangailangan ay magmumula sa Panginoon. Ito'y mga bukal na hinding-hindi matutuyo; mga pag-agos ng batis at paglukso ng tubig na walang katapusan. Naririto, para sa inyo na nababahala, ang mabiyayang pangako ng Ama sa Langit. Kung sa Kanya kayo aasa ay hinding-hindi kayo mabibigo. Walang anumang tag-init o tag-tuyot ang makakatuyo ng dagat, ng "lupaing... palaging inaalagaan at binabantayan ng Diyos ninyong si Yahweh (Deut 11:11,12 MBB)".

Ang lupain ay binubuo ng mga burol at kapatagan. Hindi palaging patag o madaling lumusong sa daan. Kung palaging patag ang lahat sa buhay,mababagot tayo; pareho nating kailangan ang mga burol at kapatagan.Ang mga burol ang nag-iimbak ng ulan para sumagana ang bunga ng mga tanim sa kapatagan. Ah, at ganito rin tayo! Ang pag-akyat sa matatarik na burol ng buhay ang nagtutulak sa atin sa trono ng biyaya. Dahil dito'y umuuulan ng pagpapala. Ang mga burol, ang matatarik na burol ng buhay na hindi natin maunawaan at marahil ay kinaiinisan, doon nanggagaling ang mabiyayang ulan.

Semantic solutions in Tagalog 

we stand upon the verge of the unknown

 • simula na ng ating pakikipagsapalaran sa mga bagay na hindi pa natin nalalaman.
 • simula na ng pakikipagsapalaran natin sa mga bagay na hindi pa natin alam.

There lies before us

 • Nasa harapan natin 
 • Humaharap tayo ngayon 
 • Hinaharap natin ngayon 

shall arise

 • kailangang tugunin 
 • biglang darating 
 • haharapin natin 

springs- there is the exact equivalent

 • mga bukal (springs) 


fountains-An equivalent from context using target culture's metaphor

 • mga pag-indayog ng tubig (for fountains - literally dancing waters)

 • mga paglukso ng tubig (literally - jumping waters)

streams

 • ilog/batis

river

 • the big sea-dagat
  yet, "ilog na iyon" for "that river" doesn't quite fit yet.

Last paragraph

 • It is not all smooth nor all down hill - cultural adaptation
 • all one dead level...would oppress us - interpreted
 • The hills collect the rain for a hundred fruitful valleys - literal / interpreted
 • hill difficulty - cultural adaptation
 • brings down the shower of blessing - literal/ interpreted
 • we wonder at and grumble at - interpreted
 • bring down the showers - literal

Problem with Quotes

 • Since the quote is a Bible verse, the problem boils down to the choice of Tagalog version of the Bible.
 • In a Tagalog essay translated from English, when should we retain a quote in it's original source language?
 • What are some ways to indicate that it is a translation of a quote?


Check whether this Tagalog essay is faithful to the original.

Pagsasaling-wika

Ang saling-wika sa pahinang ito ay patuloy na sumasailalim sa pamamatnugot at hindi dapat ituring na pinal na salin. Nais mo bang ibahagi ang sariling saling-wika?

[ ? ]

Tungkol sa nagsalin (opsyonal)

Upang malagay ang iyong pangalan bilang tagapagsalin punan ang impormasyon sa ibaba

(palayaw o buong pangalan)

(Lungsod, Bayan, Probinsya, Bansa)

Isumite ang iyong Kontribusyon

 •  mga gabay sa pagsusumite.


(Maaari mong tingnan at i-edit sa sunod na pahina)