How To Write About Art

Preparing to Write About Art

Why do you visit an art gallery or watch a music or dance concert or play? For many people, going to the movies or watching television has become part of the weekly routine. The tube's remote is the first object they touch as soon as they come home. Soap operas and fantasy shows or films of any genre are natural means of escape from the heavy demands of work or relationships. Clicking on the moving images, the viewer's goal is often merely to cozy up on the couch and let the hours fly until sleep takes over. 

On the other hand, going to an art gallery or watching a concert demand the audience to be fully present. All art implicitly requires special attention from its viewers or audience. The visual artist mounts a series of sculpture or paintings which takes many days of contemplation, energy and diligence. The concert artist spends arduous hours of disciplined practice to perfect his sound. The actor go through rigorous rehearsals to come up with a realistic portrayal. Their effort is too individual to ignore. Each of their uniqueness is on display, their gifts courageously out there for all types of lookers. Watching and listening to their masterpieces give birth to new thoughts, new feelings, and new perspectives. Their usually passive receivers become "tasters" of a slice-of-life through a full comprehension of sound and images.

To Write About Art is to Share an Impression

In order to enjoy an art work some questions must be asked -- to test, to weigh, to see through the elements of the art piece on display.

1. What do you expect to see in an art show? How does the title of the exhibit strike you? What thoughts come to you just by thinking about the title of the show?

2. What do you see when you get to the art show? Does it meet your expectation? Can you put your general impression in one word?

3. Which work among those exhibited strikes you most? How are the elements of art manipulated in such work? (Think about color, lines, shapes, texture, balance, perspective)

More than re-creators, artists are purveyors of causes and beliefs, ideas and ideologies. But artists are also often handicapped by the limits of their medium.  

1. Have you read about the artist? What are his usual subjects? Does he have a motif? Does he repeat himself?

2. For this specific art show, does he have a theme? How does he use his art to put his content across?

3. How does his choice of medium inform his art? Or does it? 

A product of their time artists labor to become timeless. 

1. If the artist conveys an impression about life, how is this still relevant today?

2. Is the artist conveying a feeling or emotion? Are you able to relate with it? Do you have an experience which you can associate with this artist's expression?

3. Are you looking at an art piece that requires you to think more about it? What is the initial concept of the artist? What are his motivations? Can you grasp this context and are you able to situate this concept at this present time?

It's normal to doze off in the middle of an opera, to get distracted during an art show, or to walk out while a play is still going on. However, these reactions don't make the creative act meaningless. The viewer, however, loses a moment of insight. To gain most from the experience, the viewer must allow the art work speak for itself however long it takes. Art's higher calling is to affirm everything that has shaped and continues to shape humanity.

To miss this from both the artist's and and viewer's end is to be less appreciative of what makes us truly unique in all of creation. 


Paano Magsulat Tungkol sa Sining

Paghahanda sa Pagsusulat tungkol sa Sining

Bakit ka pumupunta sa isang art gallery o nanonood ng konsiyerto o ng sayaw o ng play? Para sa marami, kasama na sa lingguhang routine ang panonood ng TV at ng sine. Remote control ang una nilang hinahawakan pagdating nila sa bahay. Ang pagbababad sa mga teleserye at sa mga pelikulang pantasya o anumang uri ng sine ay mga natural na pamamaraan ng pagtakas sa mabibigat na pagsubok sa trabaho o sa mga relasyon. Pag nagklik sa remote sa panonood ng mga gumagalaw na imahe, ang layunin ay madalas na para kumuyakoy at magrelax sa sofa habang tumatakbo ang oras at hanggang sa makatulog. 

Sa kabilang dako, ang pagpunta sa art gallery o ang personal na pagpunta sa isang konsiyerto ay humihingi na ang manonood ay lubusang gising at naroroon. Lahat ng sining ay may malalim na paghahangad ng natatanging atensyon ng mga tagapanoon at tagapakinig. Ang alagad ng biswal na sining ay lumilikha ng serye ng iskultura o mga larawan na gumugol ng maraming araw ng pag-iisip, enerhiya at pagpupursige. Ang magko-konsiyerto ay gumugugol ng maraming oras sa disiplinadong pagsasanay upang maging napakahusay ng malilikhang tunog. Ang artista ay nagdaraan sa maraming paulit-ulit na pagpapraktis upang makapagbigay ng makatotohanang pagganap. Ang kanilang mga pagsisikap ay totoong napaka indibidwal. Ang katangi-tangi sa kanilang mga likha ay matapang nilang binabahagi sa lahat ng uri ng manonood at tagapakinig. Ang panonood at pakikinig sa kanilang mga obra maestra ay pagbibigay daan sa mga bagong kaisipan, damdamin at pananaw. Ang mga tumatanggap ng kanilang mga likha ay karaniwang walang reaksyon ngunit may mararanasan pa rin o madaramang mahalagang pilas mula sa pagiging tao at pamumuhay.

Ang Pagsusulat tungkol sa Sining ay Pagbabahagi ng Impresyon

Upang masiyahan sa panonood o pakikinig ng likhang-sining, may ilang tanong na dapat ungkatin – upang suriin, timbang-timbagin at basahin ang sining ayon sa paggamit ng mga elemento.

1. Ano ang inaasahan mong makita sa isang eksibit ng mga likhang-sining? Anong masasabi mo sa titulo ng eksibit? Anu-ano ang mga naiisip mo sa titulo pa lamang ng eksibit?

2. Anu-ano ang nakita mo sa eksibit? Natugunan ba nito ang iyong mga inaasahan? Maaari mo bang sabihin ang iyong pangkalahatang impresyon sa isang salita?

3. Alin doon sa mga naka-eksibit ang pinaka-nakaakit ng iyong atensyon? Anu-ano ang mga ginawa ng manlilikha sa mga elemento ng likhang sining na iyon. Paano niya minanipula halimbawa ang kulay, mga guhit, mga hugis, pandama, puwesto sa kuwadro o espasyo, perspektibo?

Higit pa sa pagiging manlilikha, ang mga alagad ng sining ay tagapaghatid ng mga panukala at paniniwala, mga ideya at ideyolohiya.  Ngunit kadalasan ang mga alagad ng sining ay nahahadlangan ng limitasyon ng kanilang medyum.  

1. May nabasa ka ba tungkol sa alagad ng sining? Anu-ano ang mga karaniwang paksa niya? Mayroon ba siyang paulit-ulit na ginagawa o motif? Ano ang ginagawa niya sa pagpapaulit-ulit?

2. Dito sa isang partikular na eksibit o palabas, mayroon ba siyang tema? Paano niya ginagamit ang kanyang sining upang mailahad ang tema o paksang ito?

3. Ano ang naidudulot ng pinili niyang medium sa kanyang sining? O mayroon ba itong naidudulot na kahulugan sa pinal na produkto? 

Ang mga alagad ng sining ay produkto ng kanilang panahon ngunit nagsisikap silang lumikha ng sining na magkakaroon ng kabuluhan sa mas matagal na panahon. 

1. Kung ang alagad ng sining ay may tinuturan sa kanyang nilikha tungkol sa buhay, ano ang kabuluhan niyon sa kasalukuyang panahon?

2. Mayroon bang isinasaad na damdamin? Nauunawaan mo ba ang damdaming ito dahil mayroon kang parehong karanasan o damdamin? May karanasan ka ba na maihahanay mo na katulad ng inilalahad ng alagad ng sining?

3. Namamasid mo ba sa likhang sining na kailangan mo itong pag-isipan pa nang lubusan? Ano ang pangunahing konsepto ng alagad ng sining? Anu-ano ang kanyang motibasyon? Nahuhuli mo ba ang kanyang koteksto at mailulugar mo ba ang kaparehong konsepto sa panahon ngayon?

Normal lamang na antukin at makatulog sa kalagitnaan ng isang opera, maabala habang nanonood ng eksibit, o lumabas habang nagpapapatuloy pa ang isang play. Gayunman, hindi nawawala ang kabuluhan ng sining kung mangyayari ang mga ito. Mawawalan lamang ang manonood ng sandal ng pagkaalam at pagkaunawa. Upang makinabang nang lubos sa karanasan, kailangang hayaan ng nanonood o ng nakikinig na mangusap sa kanya ang likhang sining gaano man katagal ito mangyayari. Ang mas mataas na pagkatawag sa sining ay upang ipagdiinan nito ang lahat ng nagbibigay ng hugis at patuloy na humuhubog sa sangkatauhan.

Ang makaligtaan ito ng alagad ng sining at ng nanonood o nakikinig, ay kawalan ng pagkilala sa mga natatanging kaibhan ng tao sa kabuuan ng lahat ng nilikha. 

Pagsasaling-wika

Ang saling-wika sa pahinang ito ay patuloy na sumasailalim sa pamamatnugot at hindi dapat ituring na pinal na salin. Nais mo bang ibahagi ang sariling saling-wika?

[ ? ]

Tungkol sa nagsalin (opsyonal)

Upang malagay ang iyong pangalan bilang tagapagsalin punan ang impormasyon sa ibaba

(palayaw o buong pangalan)

(Lungsod, Bayan, Probinsya, Bansa)

Isumite ang iyong Kontribusyon

  •  mga gabay sa pagsusumite.


(Maaari mong tingnan at i-edit sa sunod na pahina)