Isang Pag-ibig, Isang Tag-ulan
nobela ni Zarita Blay

1 Ka Ilyo

Pagkatapos doon ay mabilis nang nakarating ang dalawa sa kubo ni Ka Ilyo. Pagkapasok sa kubo ay ibinaba agad ni Besilda ang gamit sa lamesang lawanit, at dali-daling tumuloy sa batalan.

"Godo, Godo!" tinawag ng matanda ang kanyang apo habang hinubuhad ang kapote at isinasabit ang sawing. "Bumaba ka nga rito at buhatin mo itong isang baldeng tubig sa batalan. Magbubuhos si Ate Ilda mo."

Dali-dali namang nanaog ang labindalawang taong gulang na binatilyo.

"Sige na Ilda," binigyan siya ni Ka Ilyo ng isang malaking tuwalya, "pagkabuhos mo, magtuyo ka at magpalit sa itaas. Isuot mo na lamang yung lumang baro ni Ka Anita mo diyan sa baul. Bahala ka na."

"Salamat ho Ka Ilyo," sabi ni Besilda.

Di nagtagal ay humihigop na ng mainit na kape ang dalaga.

"Paano yan?" tanong ni Ka Ilyo. "Kapag di tumila ang ulan ay baka di ka pa makauwi. Kunsabagay, magaling na naman yata ang Inay mo."

"Sana naman ho tumila na ang ulan. Kasi kung wala pa ang Tatay sa bahay, walang kasama ang Inay. Wala na ho siyang lagnat nang umalis ako kaninang madaling araw, at sana huwag nang bumalik ang kanyang lagnat," sagot ni Besilda.

"Godo," muling binalingan ng matanda ang apo, "magsaing ka nga at isahog mo ulit si Ka Adyang mo." Pagkatapos nito ay muli niyang hinarap ang dalaga, "Bakit, nasaan ba si Rusco?"

"Hindi ho nakauwi kagabi. Nagpasabi na lamang sa Ninang Juli na wala raw gustong maghatid dahil gabing-gabi na natapos ang inuman doon. Siguro nalasing nang husto. Doon na ho nagpalipas ng magdamag sa Santa Rita. Hanggang kaninang madaling araw nang umalis ako, eh hindi pa rin ho umuuwi."

may karugtong

Isang Pag-ibig Isang Tag-ulan - see how this novel begins. 

Continue the Story (Ituloy ang Kuwento)

The Tagalog Romance Novel above was written in regional Tagalog. In the box below, send us your version or continuation using the Tagalog you are most comfortable with.

Some Rules:

  1. Keep the Title in mind. 
  2. Keep the Setting in mind. 
  3. Keep the Audience in mind - young Filipino adults, male and female. 
  4. Be creative but keep this story on the pleasant, non-offensive,General Patronage side. 
  5. Chapters should all be Character Driven. 
  7.Use Any Point of View.

Gabay sa Dugtungan:

  1. Palaging isaisip ang Pamagat
  2. Palaging isaisip ang Lugar na Pinangyarihan
  3. Palaging isaisip Ang Babasa nito - mga kabataang Pilipino, lalaki at babae. 
  4. Maging malikhain ngunit panatilihing kaaya-aya ang kuwento, hindi nakakasakit ng damdamin, pang-General Patronage
  5. Ang mga Tsapter o Kabanata ay dapat umusad ayon sa personalidad, motibasyon, desisyon, kilos at galaw ng mga tauhan. 
  7. Puwedeng gamitin ang Kahit Kaninong Pananaw.

One Last Note

You may stop at any time in any place in the story, but when you do, try to make that stop a teaser for the next page or chapter. If well written, we will post your continuation. After your continuation or version is posted, others will be prompted to write the next pages from where you stopped. Good Luck.

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.