Ang Katapatan ni Job

Nang tuyain ni Satanas ang katapatan ni Job sa Diyos, ganito ang akusa niya, “Bakit naman hindi magtatapat si Job sa Diyos gayong si Job ang pinakamayaman sa Silangan?” Ayon pa kay Taning hindi magiging gayon katapat si Job kung hindi ito pinagpala nang husto. Pero ayon sa Diyos, si Job ay tapat -- period. “Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?” tanong ng Panginoon, “Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, siya’y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama.” 

Pagkatapos wasakin ni Satanas ang lahat-lahat kay Job, ang naging tanong ni Job ay parang ganito, Bakit ako nagkaganito? Mabuti naman akong tao, may takot ako sa Diyos at di ako gumagawa ng masama?  Gayunman, hindi ang ang mga katangian ni Job ang mapagdududahan. Ang isyu ay kung may karunungan ba sa kanyang pangungulit sa motibo ng Diyos. Kaya nga ang sagot ng Diyos sa kanya, “Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan.” 

Sinasabi ng mga kaibigan ni Job na nagdusa si Job dahil si Job ay makasalanan. Pero ganito lang ba talaga kasimple ang paliwanag?  Kung susumahin ay ganito ang litanya ni Job, “Patawarin mo po ako Diyos ko, pero hindi ko po maunawaan ang nangyayari sa akin.  Maaari po bang bigyan n’yo ito ng paliwanag, o tapusin n’yo na lang? Tatanggapin ko po anuman ang inyong sabihin.Kaysa ganito po ako, mas mabuti pang mamatay.” 

Sa bahagi ng Diyos ay walang paliwanag. Sa logic ang tawag dito ay evading the question. Pero, kung test ito kay Job, hindi niya nakuha ang punto ng soberenya ng Diyos at ng kontrol Niya sa buhay ng lahat ng nilalang.  Halimbawa, ginawa ng Diyos na mangmang ang ostrich pagdating sa pag-aalaga sa kanyang mga inakay. Ngunit inilinya rin ng Diyos ang mga bituin sa langit sa paraang klarong-klaro at hindi nagbabago.

Kahit parang may karapatang magtampo si Job sa Diyos, hindi siya tuwirang sinagot ng Diyos. “Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job, ‘Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman?...Tumindig ka riyan at magpakalalaki…tanong ko’y sagutin…” Pagkatapos ay inisa-isa ng Diyos ang mga gawa Niyang kamangha-mangha.

Maraming kamangha-manghang bagay ang ginagawa ng Diyos na hindi natin maiiintindihan kailanman. Ang problema ay hindi yung nahihirapan tayong intindihin ang mga ito, kundi yung nahihirapan tayong tanggapin, na lampas sa ating kaalaman ang maraming bagay. Gusto nating may sagot sa lahat ng ating mga tanong. Gusto nating malaman ang dahilan sa lahat ng bakit at gusto nating madiskubre ang lahat ng paano.

Minsan ay malinaw ang mga dahilan ng mga paghihirap sa buhay. Malimit ay tayo ang may kasalanan kaya tayo nagdurusa. Pero ano ang paliwanag sa patuloy na pagpapasasa ng mga buktot ang kaluluwa? Sa pagkakaroon ng sari-saring bagong sakit na walang lunas? Sa malawak na agwat ng  napakayaman at napakahirap? Sa patuloy na paglubog ng lupa sa dagat?  Maaaring kahit mula sa Diyos ay walang paliwanag.  Sa kabila ng lahat ng ito, hawak pa rin Niya ang lahat.