Mga Kuwentong Barbero at Iba Pang Istoryang Pinoy

Ibahagi ang iyong kuwentong barbero at iba pang istorya tungkol sa mga pakikipagsapalaran mo sa buhay bilang Pilipino. Alalahanin lamang na ang iyong kuwento ay ibabahagi mo ng maluwag sa dibdib.

Nirereserba namin ang karapatan sa pamamatnugot ng iyong akda, at ikaw ang taal na may pananagutan sa anumang pagkakatulad o pagkopya sa anumang akda. Lilinawin mo sa iyong akda ang pagsasaad sa anumang pinagkunan mo o ginamit sa pagsasaliksik sa iyong sinulat, kung alinman ang naaangkop. Isasaad mo ang iyong buong pangalan, at tirahan.

Hinihiling namin ang iyong puspusang pagtitiyak na ang akdang iyong ibabahagi ay orihinal at tanging ikaw ang pinagmulan, at sa iyo ang karapatang-ari.

Walang ibibigay na kabayaran sa iyong pagbabahagi ng anumang akda, kundi ang paglalathala lamang dito sa aming website kung mamarapatin naming makabuluhan at nakatutugon sa aming mga panuntunan.

Mangyari lamang na gamitin ang form sa ibaba sa iyong pakikibahagi.

Maraming salamat po.

Submit your Pinoy culture article.

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.