Proofreading Tagalog 
Item 1 - Delete unnecessary words

Proofreading Tagalog involves ensuring a natural flow of the final translated text. In proofreading, ensure faithfulness to the meaning of the source by deleting extraneous expression. Words are "extraneous" since they don't do anything but obscure the meaning. Delete them.

Some examples

1. Noon, ang Emperyo ng Roma ay nasa rurok ng kapangyarihan nito ngunit nagsisimula na ang mahaba at dahan-dahan nitong pagbagsak. Ang espiritu ng panahong iyon ay punong-puno ng kawalang-tiwala. Mababa ang kinalalagyan ng etika at moralidad.

  Mababa ang [antas ng] etika at moralidad.

Then, the Roman Empire was at its peak but beginning its long and gradual decline. The spirit of the age was one of cynicism. Ethics and morality were at a low ebb.

"At a low ebb" is translated into "mababa ang kinalalagyan" (literally: "at a low place/level/ situation). There is no need for the word "kinalalagyan" since "mababa" already gives the complete meaning. 

2. Ito ay koleksyon ng mga magagamit na panuntunan na sinulat para sa lahat ng mga taong sumusunod sa Diyos at nakakalat sa buong mundo.

  Ito ay koleksyon ng mga panuntunan na sinulat para sa mga taong sumusunod sa Diyos at nakakalat sa buong mundo.

It is a collection of useful instructions written to all God's people, scattered throughout the world.

The word "useful" in the original is unnecessary because if these are instructions for God's people, how can they not be not useful? The word seems redundant.

3. Ang aklat na ito ay hindi tungkol sa “pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya” kundi sa katapat na katotohanannito – ang katotohanan na kinakailangan para sa Cristianismo angisang praktikal at etikal na pagsasagawa.

  Ang aklat na ito ay hindi tungkol sa “pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya” kundi sa katapat na katotohanan na kinakailangan sa Cristianismo ang praktikal at etikal na pagsasagawa.

This book does not speak of "justification by faith," but of a parallel truth—the fact that Christianity requires ethical and practical behavior.

The original uses an extraneous expression - "the fact that" - which was carried over to the Tagalog translation, making the already long sentence more difficult to understand.

4. Lumaki siya sa isang pamilyang Judio na tapat sa kautusan (Lucas 2:22, 41-52) at nagkaroon ng malaking interes sa mga Judio na nakumbirte (mga Judiong Cristiano). Mula sa komento ni Pablo sa 1 Corinto 15:7, mahihinuha na karamihan sa mga Cristiano, Judio man o hindi, ay kinilala si Santiago sa marangal at may awtoridad niyang posisyon bilang pinuno ng iglesya ng Jerusalem.

  Lumaki siya sa isang pamilyang Judio na tapat sa kautusan (Lucas 2:22, 41-52) at nagka-interes ng malaki sa mga Judio na naging Cristiano. Sa komento ni Pablo sa 1 Corinto 15:7, mahihinuha na karamihan sa mga Cristiano, Judio man o hindi, ay kinilala si Santiago sa marangal at may awtoridad niyang posisyon bilang pinuno ng iglesya ng Jerusalem.

He had been brought up in a faithful (vague-faithful to the laws?) Jewish family (Luke 2:22, 41-52) and took great interest in the converted Jews (Jewish Christians). From Paul's comment in 1 Corinthians 15:7, it appears that most Christians, Jewish or not, recognized James in his distinguished and authoritative position as the leader of the Jerusalem church.

"Took great interest" is translated word for word in Tagalog where a short-cut solution, idiomatic and natural, can be applied instead.

5. Sa sulat na ito, sumulat si Santiago sa anyo ng isang tipikal na sermono pangangaral ng Judio. Maaaring isipin natin na marahan siyang nagdidikta habang iniisip ang mga kahinaan ng tao na nakaambang panganib sa batang iglesya. Sinuman ang sumulat ng mga idinikta ni Santiago ay mahusay na gumamit ng klasikal na wikang Griego, habang Judio naman ang lohika at anyo ng kanyang pagkasulat nito.

  Sa sulat na ito, sumulat si Santiago ng isang tipikal na sermong Judio. Maaaring isipin natin na dahan-dahan niyang idinidikta ang mga iniisip na kahinaan ng tao na nakaambang panganib sa batang iglesya. Sinuman ang sumulat ng mga idinikta ni Santiago ay mahusay sa klasikal na wikang Griego, habang Judio naman ang lohika at anyo ng kanyang pagkakasulat dito.

In this letter, James wrote in the form of a typical Jewish sermon, or homily. We may picture him dictating slowly as he thinks of the human frailties that threaten the young church. Whoever took down James's words did so in excellent classical Greek, while the thought and form of the letter are Jewish.

In Tagalog, "pangangaral" is rarely used to mean "homily" - exhortation delivered before a congregation. Following the source by inserting an "or" or "alternative" may be ok but really, not necessary since "sermon" is enough. Also the literal translation of "picture him dictating slowly as he thinks" (marahan siyang nagdidikta habang iniisip...) is not natural.

6. Pag-isipan: Ang mensahe ni Santiago ay tamang-tama sa mga mananampalataya na nabuhay sa panahong ang tingin sa kalayaan ay lisensya sapagkat idinidiin nito na kailangan silang sumunod sa panuntunan ng Diyos para sa katuwiran. Para sa marami na ang pamumuhay ay ayon sa kung ano ang mahalaga at moral sa paningin ng mundo at nagpapasiya kung ng gagawin alinsunod sa ginagawa ng ibang tao, ang Santiago ay mahirap basahin. Paulit-ulit ang pagdidiin dito sa katotohanan na ang ating mga kilos at gawa ay hindi dapat salungat sa sinasabi natin na tayo’y mananampalataya.

  Pag-isipan: Ang mensahe ni Santiago ay tamang-tama sa mga mananampalataya na ang tingin sa kalayaan ay lisensya sapagkat idinidiin nito na kailangan silang sumunod sa panuntunan ng Diyos para sa katuwiran. Para sa marami na ang pamumuhay ay ayon sa kung ano ang mahalaga at moral sa paningin ng mundo at nagpapasiya ng gagawin alinsunod sa ginagawa ng ibang tao, ang Santiago ay mahirap ipamuhay. Dito ay paulit-ulit ang pagdidiin na hindi dapat salungat ang ating mga kilos at gawa sa sinasabi natin na tayo’y mananampalataya.

Think About It: The message of James is particularly relevant for believers who live in an age that confuses freedom ‘with’ license because it emphasizes the need to obey God's standards of righteousness. For many who have adopted the world's value system and moral code and determine what they should do by what others are doing, James is hard reading. The fact that our conduct should be consistent with our profession of faith is stressed repeatedly.

The problems of the source are carried over to the translation. "Particularly," is extraneous. Regarding "live in an age", in all ages, there will be those who confuse freedom with license. There is no clear difference between value system and moral code, maybe one can be deleted. "Hard reading" can also mean "difficult to apply" and not literally "difficult to read."

More Proofreading Tagalog Tips