Sample Tagalog Translation 
Test it as You Hear It

Task: Tagalog Style Check– Focus on aural and literary quality
Subject: The Book of Galatians

 • Comments are classified under general headings which were given equal attention.
 • Stylist questions are included here but they do not require a response from the reader of the text.
 • Style check is the second to the last stage in the translation process after the text has undergone several committee deliberations.
 • General questions have been resolved during the translation process.
  Idiom
 • “Kung bakit ganito” vs. “kung bakit ganoon.” Natural Tagalog would favor the second. We ask “Bakit ganoon?” for we are not able to pinpoint exactly what’s wrong. Whereas “bakit ganito” refers to a specific confusion.

Nagtataka ako kung bakit ganoon na lamang kabilis ninyo tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Cristo at kayo'y bumaling agad sa ibang ebanghelyo.

 • I’m not sure if “harap-harapan”( “saying upfront”) is only a dialect variation. Does this have the tone of rebuke or just stating a fact that “they were face to face when they talked?”

Nang dumating si Pedro sa Antioquia ay harap-harapan ko siyang pinagsabihan dahil sa kanyang maling ginagawa.

  Punctuation
 • Long dash
  While reading a verse aloud, a distinction must be made between a short, long, and sharp pause. An em-dash indicates a sharp break in the flow of a sentence and must be inserted when necessary:

Sharp break due to shift in point of view: (detached to intimate)

Mula kay Pablo, isang apostol na hinirang hindi ng tao, o sa pamamagitan man ng tao, kundi ni Jesu-Cristo at ng Diyos Ama, na siyang muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay; mula na rin sa lahat ng mga kapatid na naririto-- magkakasama kaming bumabati sa mga iglesya sa Galacia: Sumainyo nawa ang biya….

Sharp break due to sudden shift in focus

Tungkol sa mga kinikilalang pinuno -- * ang totoo ay walang anuman sa akin maging sino man sila sapagkat walang kinikilingan ang Diyos -- wala naman silang pinuna tungkol sa aking ipinapangaral

 • Comma instead of “ay.” Oral reading is not helped by unnatural pauses indicated by comma. Actually, in English, this works, but in Tagalog, it’s like a hump sometimes. Solution, insert “ay”

Ngunit bago dumating ang panahon ng pananampalataya ay nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Kautusan hanggang ang pananampalataya kay Cristo ay mahayag.

Subalit ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya kay Cristoay wala na tayo sa pangangalaga ng Kautusan.

Sa halip ay nasa ilalim siya ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang dumating ang panahong itinakda ng kanyang ama.

  Vocabulary
 • Not kahingian but hinihingi
  Sagutin nga ninyo ito: tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagtupad ninyo sa mga hinihingi ng Kautusan,
 • Or “pilat” meaning scar but not “bakas” meaning footprint.
  Bilang pagwawakas, huwag na akong guluhin pa ng sinuman; sapagkat ang mga pilat na taglay ko sa aking katawan ay patunay na ako’y alagad ni Jesus.
  Rhythm
 • Not a purist rule but putting short words and phrases before the long ones improves the sound of compound elements in a sentence.

Pagkalipas ng labing-apat na taon, muli akong nagtungo sa Jerusalem kasama sina Tito at Bernabe (preferred over “Bernabe at Tito”)

 • Parallel construction improves sound and rhythm

Mga kapatid, hayaan ninyong magbigay ako ng isang pang-araw-araw na halimbawa: kapag napagtibay na ang isang kasunduan, hindi na itomapawawalang-bisa o madadagdagan.

Sapagkat nasusulat doon na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki, isa sa aliping babae, at isa sa babaing malaya.

“sapagkat ang mga babaeng pinabayaan ay higit na marami ang supling kaysa mga babaeng may asawang kapiling.”

Consider the following “subjective” changes. I hear the verses better if written this way.

My EAR

Subalit maging ang kasama kong si Tito, kahit na siya'y isang Griyego, ay hindi pinilit na magpatuli 4bagamat pinagtangkaan ng ilan na gawin iyon. Nagkunwari silang mga kapatid at nakihalubilo sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay namin kay Cristo-Jesus. Ginawa nila ito upang kami'y muling maging alipin.

Ipinagkaloob ba ng Diyos sa inyo ang Espiritu at gumagawa ba Siya ng mga himala sa gitna ninyo dahil sa mga gawa ninyo ayon sa Kautusan, o dahil sa pananampalataya ninyo sa inyong narinig?

Nangangahulugan bang ang Kautusan ay sumasalungat sa mga pangako ng Diyos? Hindi! Kung may kautusang ibinigay na makapagbibigay-buhay, sana'y ituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng pagsunod niya dito.

Sapagkat pananagutan ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin.

As I read it aloud:

I prefer the following over the contractions: Sapagkat kayo ngayo’y

Sapagkat kayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang Anak, ang Espiritung sumisigaw sa ating mga puso, “Ama, aking Ama!”

Tinkerer does more Sample Tagalog translation