Tagalog Romance Novel - A Writing Prompt
Isang Pag-ibig, Isang Tag-ulan
Zarita Blay

1 Ka Ilyo

Biglang-bigla ang buhos ng malakas na ulan. Halos bumaon na sa putik ang sapatos ni Besilda. Pakiramdam niya'y mayuyupi ang kanyang payong sa lakas ng bulusok ng tubig. Ingat na ingat siyang huwag mahulog ang akap-akap na plastic envelope ng mga accounting worksheets. Dahil dito'y dahan-dahan at patigil-tigil niyang tinunton ang makipot at madulas na daanan ng tao mula sa kalsada papasok sa kinatitirikan ng kanilang dampa. Basang-basa na ang kanyang braso at balikat. Putik na putik na pati ang laylayan ng kanyang pantalon, at kumapit na sa kanyang binti at tuhod ang maong dahil sa kabasaan. Basa na rin ang loob ng kanyang backpack.

Hindi niya gaanong maaninaw ang nilalakaran. Humapay na sa bigat ng ulan ang mga tanim na mais at kamoteng kahoy. Natatakot siyang matapilok sa mga natungkab na halaman. Parang mababali ang mga sanga ng puno ng sinegwelas, mangga at jerusalem.

Pagdating sa palusong na lusak ay di na makatuloy si Besilda sa takot na madulas. Kaya't buong lakas na lamang siyang sumigaw. Mga sampung metro mula sa kanyang kinatatayuan ang bahay ni Ka Ilyo. At si Ka Ilyo na lamang ang kanyang pag-asa.

"Ka Ilyoooo!" buong lakas niyang palahaw sa gitna ng nagngangalit na salimbayan ng hangin at ulan.

may karugtong


Do you speak the Tagalog used in this translation? 

Continue the Story (Ituloy ang Kuwento)

The Tagalog Romance Novel above was written in regional Tagalog. In the box below, send us your version or continuation using the Tagalog you are most comfortable with.

Some Rules:

  1. Keep the Title in mind. 
  2. Keep the Setting in mind. 
  3. Keep the Audience in mind - young Filipino adults, male and female. 
  4. Be creative but keep this story on the pleasant, non-offensive,General Patronage side. 
  5. Chapters should all be Character Driven. 
  7.Use Any Point of View.

Gabay sa Dugtungan:

  1. Palaging isaisip ang Pamagat
  2. Palaging isaisip ang Lugar na Pinangyarihan
  3. Palaging isaisip Ang Babasa nito - mga kabataang Pilipino, lalaki at babae. 
  4. Maging malikhain ngunit panatilihing kaaya-aya ang kuwento, hindi nakakasakit ng damdamin, pang-General Patronage
  5. Ang mga Tsapter o Kabanata ay dapat umusad ayon sa personalidad, motibasyon, desisyon, kilos at galaw ng mga tauhan. 
  7. Puwedeng gamitin ang Kahit Kaninong Pananaw.

One Last Note

You may stop at any time in any place in the story, but when you do, try to make that stop a teaser for the next page or chapter. If well written, we will post your continuation. After your continuation or version is posted, others will be prompted to write the next pages from where you stopped. Good Luck.

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.