Tagalog is inaccurate 
so what will you do?

Tagalog is inaccurate in the following examples

  1 The letters to the early church in the New Testament speak to us today, as they have to every age, because they give practical teaching on living the Christian life.

Sa Bagong Tipan ang mga sulat sa unang iglesya ay nangungusap sa atin ngayon, tulad ng pangungusap nila sa bawat panahon, dahil ang mga ito ay nagbibigay ng mga praktikal na katuruan tungkol sa pamumuhay Cristiano.

  a. The inaccuracy lies in the "diminished" emphasis. In the source text, the emphasis on the subject "letters to the early church" is not reflected as clearly in the Tagalog translation.Therefore, the Tagalog should be:

Ang mga sulat para sa unang iglesya na nasa Bagong Tipan ay nangungusap sa atin ngayon,

  b. There is an error in the use of the pronoun "nila" which refers more to persons as opposed to "ng mga ito" which is the correct pronoun referring to "things"

tulad ng pangungusap ng mga ito sa bawat panahon, dahil ang mga ito ay nagbibigay ng mga praktikal na katuruan tungkol sa pamumuhay Cristiano.

  2 The epistle of James may be the earliest of the New Testament writings, with the possible exception of Galatians. Written specifically to Christian people in the first century, its message has universal application.

Ang sulat ni Santiago ay maaaring ang pinaka-unang nasulat sa mga aklat ng Bagong Tipan, bukod sa Galacia. Sinulat para sa mga Cristiano noong unang siglo, ang mensahe nito ay praktikal sa lahat ng panahon (message is practical for all times).

  c. The ambiguity of the source text "universal application" presents a translation dilemma because another way of translating it is:

Ang sulat ni Santiago ay maaaring ang pinaka-unang nasulat sa mga aklat ng Bagong Tipan, bukod sa Galacia. Sinulat para sa mga Cristiano noong unang siglo, ang mensahe nito ay para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon(message is for all people at all times)

  3 Neither of the other two men named James who are mentioned in the New Testament had the stature and influence of this one with that name. What a change had occurred in James's life! He and the Lord's other brothers were obvious skeptics during Jesus' lifetime concerning His Messianic role (John 7:1-9).

Wala sa dalawang nangngangalang Santiago na binabanggit sa Bagong Tipan ang may katayuan at impluwensya ng Santiagong ito. Anong laki ng ipinagbago ng buhay ni Santiago! Noong buhay pa si Jesus, si Santiago at ang iba pang kapatid ng Panginoon ay kitang-kitang hindi naniniwala sa papel na gagampanan Nito bilang Mesias (Juan 7:1-9).

  d. There might be inaccuracy in the tone. But since the English source text is also problematic, hopefully the Tagalog equivalent is close enough.

Wala sa dalawang nangngangalang Santiago na binabanggit sa Bagong Tipanang may katayuan at impluwensya ng Santiagong ito (that has the stature and influence of this Santiago).

  e. There is inaccuracy in that the meaning might not yet becomplete in Tagalog.

Wala sa dalawang nangngangalang Santiago na binabanggit sa Bagong Tipanang may katayuan at impluwensya [na meron] ang Santiagong ito. (that has the stature and influence this Santiago [has]) 

Tagalog is inaccurate in the above examples because the source text itself is often ambiguous or vague. Here, only by studying the "text's" context is the Tagalog text saved from more inaccuracies.