Tagalog Plural Forms of Noun Markers

Tagalog plural forms of noun markers such as ang mga/sina, ng mga/nina,and sa mga/kina are exact counterparts of the singular markers ang/si, ng/ni, and sa/kay. These markers are not arbitrary. Examples below show how these markers apply:

Singular forms 
of noun markers

Plural forms 
of noun markers

Luma na ang manika(The doll is old.)

Luma na ang mga manika 
(The dolls are old.)

Nanalo si Pacquiao. (Pacquio won.)

Nanalo sina Pacquiao. (Pacquiao and company won.[or Pacquiao and those with Pacquiao won.])

Disenyo ng modista(Dressmaker' design)

Disenyo ng mga modista 
(Dressmakers' design)

Pelikula ni Brilliantes (Film of Brilliantes or Film by Brilliantes)

Pelikula nina Brilliantes at Meily 
(Film of/by Brilliantes and Meily)

Bibisita sa bayan (Will visit the town)

Bibisita sa mga bayan-bayan 
(Will visit towns)

Isusumbong kay Tulfo(Will report to Tulfo)

Isusumbong kina Tulfo at Sanchez 
(Will report to Tulfo and Sanchez)

These markers indicate that words attached to them are nouns, even if they are originally adjectives, verbs, adverbs, etc.

  • Ang akin ay sa iyo na rin. (What is mine is also yours.)
  • Ang matapat ay ginagantimplaan. (The faithful is rewarded)
  • Siya ang umalis (He is the one who left.)
  • Ang galing ng ipinalit ay hindi akma sa hinihingi ng trabaho.(The strength of the substitute isn't apt for what the job requires). 

Proofreading Plural Markers

In translating English to Tagalog, Tagalog plural markers sometimes become unnecessary when other indicators of plurality are present. The word "mga" becomes redundant in the examples below:

  • All people = Ang "lahat ng tao" NOT Ang "lahat ng mga tao"
  • The five students = Ang "limang estudyante" NOT Ang "limang mga estudyante"

However, in some cases, it is optional

  • In other points of view = Sa "ibang pananaw" OR Sa "ibang mga pananaw."
  • In other categories = "Sa ilang kategorya" OR "Sa ilang mga kategorya"
  • Most of those who watched = "Karamihan sa nanood" OR "Karamihan sa mga nanood"

You might like these