Tagalog prayer "Ama Namin"

'Ama Namin' Tagalog Prayer equivalent of 'Our Father' (The Lord's Prayer

Ama Namin - uses the plural "namin" to reflect reverence. This is in line with Tagalog language's use of plural forms for polite markers. 

However, Sumasalangit "ka" - which uses the singular form of the pronoun isn't consistent with the initial employment of the plural polite marker. Grammatically, this should be "Sumasalangit kayo," but this isn't poetic. As this is a prayer, the poetic tone takes precedence. And so, the rest of the pronouns are in the singular. But notice the use of PO, which is a clear polite marker that reveres the divine. The plural "amin" is a collective representation for every human that says this prayer, and this plural sense at the same time gives the tone of reverence. 

Ama Namin (Our Father)
Sumasalangit ka (Thou art in heaven)
Sambahin ang ngalan mo (Hollowed be thy name)
Mapasaamin ang kaharian mo (Thy Kingdom come)
Sundin ang loob mo (Thy will be done)
Dito sa lupa, para ng sa langit (On earth, as it is in heaven)
Bigyan mo po kami ng aming kakanin (Give us this day)
Sa araw-araw (our daily bread)
At patawarin mo po kami (and forgive)
Sa aming mga sala (our tresspasses)
para nang pagpapatawad namin (As we forgive those)
Sa mga nagkakasala sa amin (Who tresspass against us)
At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso (and lead us not into temptation)
At iadya mo po kami (But deliver us)
Sa dilang masasama (From evil).
Amen

Have A Great Song?

Do you have a great song? Share it!

[ ? ]

Tungkol sa nagsalin (opsyonal)

Upang malagay ang iyong pangalan bilang tagapagsalin punan ang impormasyon sa ibaba

(palayaw o buong pangalan)

(Lungsod, Bayan, Probinsya, Bansa)

Isumite ang iyong Kontribusyon

  •  mga gabay sa pagsusumite.


(Maaari mong tingnan at i-edit sa sunod na pahina)