Tagalog prayer "Ama Namin"

'Ama Namin' Tagalog Prayer equivalent of 'Our Father' (The Lord's Prayer

Ama Namin (Our Father)
Sumasalangit ka (Thou art in heaven)
Sambahin ang ngalan mo (Hollowed be thy name)
Mapasaamin ang kaharian mo (Thy Kingdom come)
Sundin ang loob mo (Thy will be done)
Dito sa lupa, para ng sa langit (On earth, as it is in heaven)
Bigyan mo po kami ng aming kakanin (Give us this day)
Sa araw-araw (our daily bread)
At patawarin mo po kami (and forgive)
Sa aming mga sala (our tresspasses)
para nang pagpapatawad namin (As we forgive those)
Sa mga nagkakasala sa amin (Who tresspass against us)
At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso (and lead us not into temptation)
At iadya mo po kami (But deliver us)
Sa dilang masasama (From evil).
Amen