Tagalog Sample Translation
A Comparison

Comparing Tagalog Sample Translation will give you an glimpse of actual textual preferences. How do you distinguish which is best?

1 He doesn't care about his apppearance, and he becomes defensive and irritable every time you make a suggestion about his friends, his looks or his attitude. 2 Wala siyang pakialam sa kanyang hitsura, at naiirita siya at ipinagtatanggol ang sarili kapag may sinasabi kang hindi niya gusto tungkol sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang hitsura o sa kanyang ugali. 3 Siya ay pabaya sa sarili, mainitin ang ulo at mahirap kausapin kapag may sinabi kang hindi niya gusto tungkol sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang hitsura o sa kanyang ugali.
4 "But the realities of everyday living sometimes keep fathers from being as available, as loving, as emotionally involved or as approving of our children as we'd like to be. We juggle our jobs, our marriages, and our spiritual commitments." 5 Ngunit ang katotohanan ng araw-araw na pamumuhay ay hadlang para tayo ay maging ganoon kalibre, ganoon kamapagmahal, ganoon kalalim sa pagkakasangkot sa ating mga anak o ganoon kamapag-papuri sa kanila gaya ng hangad natin. Naglalagare tayo sa ating trabaho, buhay may-asawa at mga pangako na may kaugnayan sa pagpapalago ng espiritu. 6 Ngunit ang katotohanan ng araw-araw na pamumuhay ay hadlang para tayo ay makapagbigay ng sapat na panahon, maging mapagmahal, maging malalim sa pakikipag ugnay sa ating mga anak o mapuna ang kanilang galing o husay gaya ng hangad natin. Pinagsasabay-sabay natin ang ating trabaho, buhay may-asawa at mga espiritwal na panata.
7 I was raised at a time when adults believed that children should be seen but not heard. And husbands weren't always respectful or attentive to their wives. Now I have to work on not repeating that cycle. I have to make an effort to listen to my wife and children. 8 Pinalaki ako sa panahon na naniniwala ang mga matatanda na ang mga bata ay dapat na nasa isang tabi lamang at hindi dapat nagsasalita. At hindi rin palaging iginagalang at iniintindi ng mga asawang lalaki ang kanilang maybahay. Ngayon ay pinagsisikapan kong huwag ulitin ang ganitong kaugalian. Kailangang magsikap ako na makinig sa aking asawa at mga anak. 9 Ako ay namulat noong panahon na naniniwala ang mga matatanda na ang mga bata ay dapat na nasa isang tabi lamang at hindi nagsasalita. At hindi rin palaging nirerespeto at iniintindi ng mga asawang lalaki ang kanilang maybahay. Ngayon ay pinagsisikapan kong huwag nang maulit ang ganito. Kailangang doblehin ko ngayon ang aking pagsisikap na matutong makinig sa aking asawa at mga anak.
10 Second, the restaurant was neutral turf, while our home was permeated with parental authority. At a restaurant, we were on common ground, and the boys were on an even playing field with us. Once we learned that at a restaurant we could enjoy genuine conversation with our boys, we had brunch every Sunday after church. It turned out to be a real blessing for all of us. And we learned a couple of valuable lessons: 11 Pangalawa, nyutral ang restawran, at hindi tulad sa aming bahay na punung-puno ng pamamahala namin bilang mga magulang. Sa restawran, pantay lamang kami, at ang mga anak naming lalaki ay walang dapat katakutan.Nang malaman naming sa isang restawran ay maaari naming makausap nang masinsinan ang aming mga anak, tuwing Linggo ay kumakain kami sa restawran pagkatapos sumimba. Naging pagpapala ito sa aming lahat. At natutuhan namin ang ilang mahahalagang aral: 12 Pangalawa, nyutral ang restawran, at hindi tulad sa aming bahay na kung saan kaming mga magulang ang palaging may awtoridad. Sa restawran, pantay lamang kami, at madali para sa aming mga anak na makipagkapalagayang loob sa amin. Nang malaman naming sa isang restawran ay maaari naming makausap nang masinsinan ang aming mga anak, inugali na naming kumain nang sama-sama sa restawran tuwing Linggo pagkatapos sumimba. Naging pagpapala ito para sa aming lahat. May natutunan kaming ilang mahahalagang aral:
13 Maintain eye contact when the person is talking. For me, it helps to sit down in a relaxed posture directly across from them and totally focus on the words they are saying, but also the feelings behind them. I cannot really listen and do something else at the same time, either physically or mentally. Taking notes sometimes helps me. 14 Tumingin sa mata ng iyong kausap kapag siya’y nagsasalita. Para sa akin, makakatulong kung ako’y relaks lamang na nakaupo, at katapat nila, at ang buong pansin ko ay hindi lamang nasa mga salitang sinasabi nila, kundi naroon din sa damdamin sa likod ng mga salitang iyon. Hindi ako maaaring sabay na makinig at gumawa ng ibang bagay, pisikal man ang gawain o sa pag-iisip lamang. Minsan ay nakakatulong kung isusulat ko ang ilang mahahalagang bagay. 15 Titigan mong mabuti ang iyong kausap kapag siya’y nagsasalita. Para sa akin, makakatulong kung ako’y relaks lamang sa pagkaka-upo, at kaharap nila, at ang buong atensyon ko ay hindi lamang nasa mga salitang sinasabi nila, kundi naroon din sa mga nararamdaman sa likod ng mga salitang iyon. Hindi ako maaaring nakikinig at gumagawa ng kung anu-ano ng magkasabay sa pagkilos o pag-iisip man lang habang siya ay nagsasalita. Nakakatulong din sa akin kung minsan ang isulat ang mga mahahalagang bagay na kanyang sinasabi.
16 Once he or she has finished, then and only then should you share. Otherwise, your child may shut you out. Most of the time, children aren't seeking advice; they just need to be heard and to feel understood. 17 Kapag tapos na siya, doon ka lamang puwedeng magsalita. Kung hindi, baka hindi ka na pakinggan ng iyong anak. Madalas ay hindi humihingi ng payo ang mga anak, gusto lamang nilang sila’y pakinggan at maintindihan. 18 Kapag tapos na siya, doon ka lamang puwedeng magsalita. Kung hindi, baka hindi ka na pakinggan ng iyong anak sa susunod. Madalas ay hindi naman payo ang kailangan ng ating mga anak, sa halip, ang gusto lamang nila ay sila’y mapakinggan at maintindihan.
19 But before the miracle, when approached by Martha who was a perfect analytical type, Jesus met her by having a meaningful and instructional dialogue with her. Mary on the other hand was a very sensitive, relational person. 20 Ngunit bago ang himalang ito, nang lapitan Siya ni Martha na tipo ng tao na palaging nag-aanalisa, tinugon ni Jesus ang kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng makabuluhan at may pangaral na pakikipag-usap sa kanya. Sa kabilang dako, si Maria, ay napakasensitibo at taong mahilig makipag-ugnay sa kapwa niya tao. 21 Ngunit bago ang himalang ito, nang lapitan Siya ni Martha na ang personalidad ay palaging nag-aanalisa, tinugon ni Jesus ang kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng makabuluhang paglilinaw o paliwanag. Sa kabilang dako, si Maria, naman ay may personalidad na napakasensitibo at taong mahilig sa pakikisama sa kapwa.
22 The Lord allowed me to see a very ugly picture of the results of my out-of-control anger. When I took a long, hard look at the tough, demanding life I was imposing on my wife and children, it rocked me to the core. Something had to change and that something was me. 23 Hinayaan ng Diyos na makita ko ang napakapangit na larawan na resulta ng walang pagpipigil kong galit. Nang titigan ko nang husto ang buhay na mahirap at madaming ipinasusunod na idinidikdik ko sa aking asawa’t mga anak, nabagabag ako nang totoo. Kailangang may magbago at ito ay ako! 24 Ipinakita kasi sa akin ng Dios ang napakapangit na larawan na resulta ng walang habas kong galit. Nang tingnan kong mabuti kung paanong nahihirapan ang aking asawa’t mga anak dahil sa aking kahigpitan, nabagabag ako nang totoo. Kailangang may magbago at ito ay walang iba kundi ako!
25 Sometimes we have to forgive again and again and again. Forgiveness doesn't necessarily mean the pain goes away. That may take time and continued efforts to release the feelings and allow the heart to heal [sic] 26 Minsan ay kailangang paulit-ulit tayong magpatawad. Hindi naman ang ibig sabihin ay mawawala na ang sakit. Maaaring matagal pa bago mangyari ito ngunit ipagpatuloy lamang ang paghahain ng mga damdamin upang gumaling ang puso. 27 Minsan ay kailangang paulit-ulit tayong magpatawad. Hindi ito nangangahulugan na kapag nagpatawad ka na ay mawawala na ang sakit sa loob. Maaaring matagal pa bago mangyari ito ngunit ipagpatuloy mo lamang ang paghahain ng mga saloobin sa Dios upang gumaling ang puso.
28 Jill had never measured up to her dad's expectations, just as Ralph had never measured up to his own father's standards.Forgivenes never crossed Ralph's mind; what he wanted was revenge. But he came to see that Jesus is saying, "If you want to stop the cycles...you - Ralph - need to take constructive action.If you continue in your bitterness and unforgiveness, it will return to you full measure, pressed down to make room for more." 29 Kahit kailan ay hindi natupad ni Jill ang mga inaasahan sa kanya ng kanyang ama, tulad din ni Ralph na kahit kailan ay hindi nakatupad sa mga inaasahan sa kanya ng kanyang ama. Hindi pumasok sa isip ni Ralph ang magpatawad, ang gusto niya ay makaganti. Ngunit nauunawaan niya ang sinasabi sa kanya ni Jesus na “kung gusto mong maputol ang ikot ng mga masasamang gawi sa inyong pamilya… ikaw, Ralph, ay kailangang kumilos nang tama. Kung magpapatuloy ka sa iyong mga hinanakit at hindi pagpapatawad, ito rin ang babalik sa iyo nang puspusan, at siksik na siksik na wala ka nang mapaglalagyan.” 30 Kahit kailan ay hindi natupad ni Jill ang mga inaasahan sa kanya ng kanyang ama, tulad din ng kahit kailan ay hindi natupad ni Ralph ang mga inaasahan sa kanya ng kanyang ama. Hindi pumasok sa isip ni Ralph ang magpatawad, ang gusto niya ay makaganti. Ngunit naintindihan niya na sinasabi ni Jesus na “kung gusto mong maputol ang ikot ng mga gawi … ikaw, Ralph, ay kailangang kumilos. Kung magpapatuloy ka sa iyong mga hinanakit at hindi pagpapatawad, ito rin ang babalik sa iyo nang puspusan, at siksik na siksik na wala ka nang mapaglalagyan.”

English text comes from What's a Father To Do by Don Schmierer

see a sample style check