Tagalog Translation Notes

Tagalog translation notes may be required to explain idiomatic choices. Since literal equivalents are obviously not always the best equivalents and dictionary meanings may not always be available, optional translation notes may be sent. (But don't despair if they are not even read. Some customers don't want to be "informed" about the nuances of the language. They will pass the translation to other native speakers and the notes may help them become more objective).

Below is a series of Tagalog translation notes explaining some choices. Note that variations in translation is inevitable if there are more than one translations.

(Weather Report)

Mga napaka-mapanganib (1) na hangin ay magdudulot ng kaunting (2) pinsala: Kaunting hangin ay magdudulot ng kaunting pinsala sa mga labas ng tahanan. Binali ang mga sanga ng puno, binunot ang mas maliliit na puno. Malawak na pinsala sa mga linya ng kuryente, mga pagkawala ng kuryente

Mga napaka-mapanganib na hangin ay magbubunga ng malaking pinsala: Malaking(4) pinsala sa mga labas ng tahanan. Pagkabunot ng maliliit na puno at pagbabara ng mga lansangan (5). Tiyak na mga pagkawala ng kuryente sa loob ng mahabang panahon - tatagal (6) nang maraming araw hanggang maraming linggo

Nakakapanlumong (7) pinsala ang mangyayari: Malawak na pinsala sa mga labas ng tahanan. Maraming puno ang nabunot at maraming lansangan ang nabarahan. Napaka-limitadong pagkakaroon ng tubig at ilaw. 

Kalunos-lunos (8) na pinsala ang mangyayari: Pagkawala ng mga bubong at/o ng ilang mga dingding sa labas. Maraming puno ang nabunot at halos lahat ng kuryente ay naputol. Hindi makita ang mga tirahan dahil sa tabon ng basura. Pagkawala ng kuryente sa loob ng maraming linggo hanggang maraming buwan

Kalunos-lunos na pinsala ang mangyayari: Malaking porsiyento ng mga tahanan ay mawawasak. Malalayo (9) ang mga lugar na may mga nakatira dahil sa mga natumbang puno at linya ng kuryente. Pagkawala ng kuryente sa loob ng maraming linggo hanggang maraming buwan. Karamihan sa lugar ay hindi matitirahan.

1 "Extremely dangerous winds" - literally translated into "Napaka-mapanganib na hangin", whereas "strong winds" would translate to "Napakalakas na hangin"

2 "Some" can be translated as "ilan" in Tagalog, however, idiomatic combination is not "ilang hangin" but "kaunting hangin"

3 "Kaunti" for "minor" gets its cue from the main line in this segment "Some winds" so the same word is used - "Kaunti" (for minor). Also, "hindi gaanong malakas na hangin" (not so strong winds) could be the equivalent of "Minor winds"

4 "Malaki" for "major" is idiomatic, because the Tagalog combination in this context is almost always "Malaking pinsala" and not "maraming pinsala". "Marami" is the antonym of "kaunti" which is the equivalent used here for "minor"

5 For "roads" - mga daan, mga kalsada, mga lansangan ("lansangan" is formal)

6 Added "tatagal" (will last) for better grammatical flow

7 "Nakakapanlumo" is dictionary equivalent of "devastating"

8 "Kalunos-lunos" for "catastrophic" is interpretive. (Tagalog "Kalunos-lunos" means "utterly depressing," with all the graphic details implied)

9 "Malalayo" for "Isolated" is meaning-based, that is, magiging mahirap marating o maabot (hard to reach or go to), but "malalayo" is a shortened approximation.

The point of the notes is to rationalize your choices, and this is intended more for the next linguist who will work on the translation. This, as the Pinoy would say, is "Trabaho lang, walang personalan" (Nothing personal, just work). But your Tagalog translation notes may not always have the last say. The debate on the choices can go on, and some will not read the notes at all. However, editors of translations should be careful to point out certain nuances using objective parameters, because in many cases, nobody will.