Tagalog Verse as Dalit

This Tagalog verse page gives examples of versification in Filipino/Tagalog patterned after the Tanaga. The Tanaga is an indigenous poetic form consisting of seven lines with each line having seven syllables.  Each Tagalog verse below has eight/seven syllables in each line. 

1. "Linggo"

Puno ng pangangaral/Sa lipunan ng banal/Binabasang kalatas/Sumusukat sa asal/Hulma ng nakalipas/Sinadyang iwasiwas/Tugon ay pagdarasal/(Halika nang sumamba/Purihin ang Maykapal).//

2. "Gamot"

Lumbay na inaawit/Imno ng pagkainip/Oras nang managinip/Salakayin ang langit/Sandata ang pag-ibig/Haplos, yakap, at halik/Pampaliksi ng pintig/ (Lumalakad ang oras/Ikaw ba'y nagmamahal?//

3. "Katwiran"

Tanong na sumusukal/Anong kapalagayan/Sukatan ng tagumpay/Sagot na ibibigay/Damdaming lalampasan/Maiitim na kulay/Masisikip na daan/(Napakaraming tanong/Bakit nga walang tugon?)//

4. "Nagngingipin"

Iyakin ang panganay/Lumiliyad sa pandesal/Malikot at pasaway/Balentong sa hapunan/Nililigis na bahaw/Nilugaw na malunggay/Patulugin sa am/ (Anak anong gusto/tulungan mo naman ako.)//

5. "Basnig"

Pagkalat ng liwanag/Kulay asul ang dagat/Isdang may kalayaan/Nagtatalun-talunan/Dumadagidagitab/Kumikislap sa sinag/(Marami kaming huli/Bili na kabayan).//

6. "Sana"

Kahit konting pagtingin/Katiting na pagpansin/Ibato mo sa akin/Tiyak sasambutin/Paglingon hihintayin/Pagngiti aasamin/Sabay ng panalangin/(Tingnan mo naman ako/Dahil tinitingnan kita.)//

7. "Mainit"

Pag-usapan ang init/Sapat kapag lumapit/Kulang kung tatagilid/Husto kung may pag-ibig/Yaykap sa ligalig/Gagaling ang pasakit/Nagagagap ang langit.//

Tagalog verse contests and workshops featuring lectures in poetry an poetry appreciation usually happens in April, the month of poets worldwide. Among Filipino poets, the celebration features both traditional and contemporary poetry, and highlights new books by seasoned and new authors. The following publishers publish excellent poetry both in English and in Filipino: The Ateneo Press, Anvil Publishing, High Chair, UST press, UP press, and New Day Publishers. Poets are welcome to send their Tagalog poems to this website.