Tagalog Romance Novel

Isang Pag-ibig, Isang Tag-ulan 
Zarita Blay

1 Ka Ilyo

"Ka Ilyoooo!" Pakiramdam ni Besilda ay para siyang puno na malapit nang itumba ng hangin. Sa wakas ay nayupi ang isang dulo ng kanyang payong ngunit pinilit pa rin niya itong ayusin.

"Ka Ilyoooo!" Sa ikapito pa yatang palahaw ay saka pa lamang niya naaninaw ang matandang kapitbahay na naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakakapote ito at mahigpit ang pagkakahawak sa sawing sa ulo upang hindi ito ilipad ng hangin.

"Ka Ilyoooo!" mangiyak-ngiyak si Besilda sa pagpapasalamat nang may limang braso na lamang ang layo ng matanda.

"Ano ka bang bata ka? Bakit ka sumugod sa ulan?" Maingat na inabot siya ng matanda at inalalayan.

"Hindi ko naman ho alam na babagsak ang ulan eh. Kasi sa bayan, ambon lang naman. Sa dyip na nga ho ako inabutan."

Inalalayan siya ni Ka Ilyo palusong sa malalim na bahaging iyon, at hanggang sa makatawid sa baha na hanggang hita ang lalim. Makalipas ang bahaging may baha ay maingat silang umahon. Matatag ang pag-abot sa kanya ng matanda.

"Isara mo lang ang payong mo Ilda. Baka madala pa yan ng hangin. Baka hindi mo malabanan, mawalan ka ng panimbang at bumagsak ka riyan sa lusak," paalala nito.

Sumunod si Besilda kaya't nabasa na siya nang lubusan. Sa wakas ay nakalampas ang dalawa sa lusak. May mangilan-ngilang nangalaglag na Indian mango at ngayon ay nakakalat ang mga ito sa putikan. Muntik nang madulas ang dalaga nang matapakan ang isang pumutok na prutas.

"O ingat," sabi ni ka Ilyo. "Mabuti na lamang at isinisilong ko ang kambing. Kung nasa loob ako ng bahay ay paano kita maririnig sa lakas ng hanging ito?"

Tagalog Romance Novels are popular reads. Would you like to write one of your own? See how you can begin and write on. 

Continue the Story (Ituloy ang Kuwento)

The Tagalog Romance Novel above was written in regional Tagalog. In the box below, send us your version or continuation using the Tagalog you are most comfortable with.

Some Rules:

  1. Keep the Title in mind. 
  2. Keep the Setting in mind. 
  3. Keep the Audience in mind - young Filipino adults, male and female. 
  4. Be creative but keep this story on the pleasant, non-offensive,General Patronage side. 
  5. Chapters should all be Character Driven
  7.Use Any Point of View.

Gabay sa Dugtungan:

  1. Palaging isaisip ang Pamagat
  2. Palaging isaisip ang Lugar na Pinangyarihan
  3. Palaging isaisip Ang Babasa nito - mga kabataang Pilipino, lalaki at babae.
  4. Maging malikhain ngunit panatilihing kaaya-aya ang kuwento, hindi nakakasakit ng damdamin, pang-General Patronage
  5. Ang mga Tsapter o Kabanata ay dapat umusad ayon sa personalidad, motibasyon, desisyon, kilos at galaw ng mga tauhan
  7. Puwedeng gamitin ang Kahit Kaninong Pananaw.

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.

  

One Last Note

You may stop at any time in any place in the story, but when you do, try to make that stop a teaser for the next page or chapter. If well written, we will post your continuation. After your continuation or version is posted, others will be prompted to write the next pages from where you stopped. Good Luck.

After you've written your own book of romance novel, consider having it published. Click Here! and learn some guidelines on Romance e-book publishing.