Translate English to Tagalog - Word

"Translate English to Tagalog - Word" lists English idioms with the word "Word". Filipinos understand these expressions in English. Near exact equivalents must capture the tone of these expressions.

 • by word of mouth - bestsellers often earn their 'good-read' reputation by word of mouth

Malimit na nagkakaroon ng bestseller na reputasyon ang mga libro bunga ng pasalin-saling pagsasabi na magandang basahin ang mga ito.

 • give someone one's word - The doctor gave the patient her word that she won't divulge her sickness to any member of the family.

Nangako ang doktor sa kanyang pasyente na hindi niya ibubunyag ang sakit nito sa sinumang miyembro ng pamilya.

 • go back on one's word - Lola told her lawyer that she would not go out of the country, but she went back on her word.

Sinabi ni Lola sa kanyang abugado na hindi siya lalabas ng bansa, ngunit hindi niya tinupad ang kanyang pangako.

 • have the last word - Every time the senior citizens meet, the Chairman of Social Services always has to have the last word.

Tuwing magpupulong ang mga senior citizen, palaging gusto ng Chairman ng Social Services na siya ang magbitiw ng huling salita.

 • have a word with someone - I need to have a word with your father regarding your prom. Whatever he decides will be final.

Kailangan kong kausapin ang ama mo tungkol sa iyong prom. Kung anuman ang sabihin niya ay yun ang mangyayari.

 • a household word - You of all people must know this new perfume since this has become a household word.

Sa lahat naman ay ikaw dapat ang nakakakilala sa bagong pabangong ito dahil sikat sikat na ito .

 • in a word - They fought loudly. In a word, they were violent. 

Malakas ang kanilang pag-aaway. Sa madali't sabi naging marahas sila.

 • not a word - Get out of this kitchen right now! I don't want to hear a word from you.

Lumayas ka dito sa kusina ngayon din! Tumigil ka na sa kakasalita.

 • put in a good word for someone - As a favor, please put in a good word for me when and if the client calls you. Thanks.

Isang pabor lang, paki-endorso mo naman ako sa kliyente kapag tinawagan ka. Salamat.

 • take someone at his word - The sales agent was very positive about the oxygenizer that I eventually took him at his word.

Napakapositibo ng pagpapaliwanag ng ahente tungkol sa oxygenizer kaya sa wakas ay naniwala ako sa kanya.

 • word for word - The witness claimed he heard every word of what the driver said to his victim and tried to repeat what he heard word for word.

Sinasabi ng nakasaksi na narinig niya ang lahat ng sinabi ng driver sa kanyang biktima at sinubukan niyang ulitin ang bawat salitang kanyang narinig.

 • actions speak louder than words - Nobody realized that the new man in town was a pastor, but his actions spoke louder than his words.

Walang nakakaalam na ang bagong lipat sa bayan ay isang pastor, ngunit mas nakilala siya sa kanyang kilos kaysa sa salita.

 • had words (with someone) - FAther kicked our dog when he came home. He had words with his boss again. 

Sinipa ni Tatay ang aso pagdating niya sa bahay. Nakipag-away na naman siya sa kanyang boss.

 • mark my words - Mark my word! This lobbyist will stir media trouble if you don't talk with him now. 

Tandaan mo pag-iinitin ng lobiyist na ito ang media kapag hindi mo siya kinausap ngayon.

 • mince (one's) word - The maid minced her words when her employer asked her about the burglary. 

Paliguy-ligoy ang sagot ng kasambahay nang tanungin siya ng kanyang employer tungkol sa magnanakaw

 • not in so many words - Did he ask you for a date? Well, not in so many words but he did ask if I liked to see the opening of the new coffee shop. 

Inimbita ka ba niya sa date? Hindi naman pero tinanong niya kung gusto kong makita yung pagbubukas ng bagong coffee shop.

 • words fail me! - Words fail me! When did you all plan this beautiful party? 

Wala akong masabi! Kailan n'yo ba pinlano itong napakagandang party na ito?

This list follows the order of listings on page 35 to 36 of English Idioms, fifth edition, Jennifer Seidl and W.McMordie: Oxford University Press.