Bilibid or not para kay andy or romy

by andrew fabio
(punta sta.ana,manila)

Ako ay Filipino at Boholano na hindi marunong magbisaya.Nag-aral ng 18 taon simula elementarya, high school 5 yrs at nag-aral ng pilosopiya at theology; 33 yrs sa pagiging pari at ngayon ay padre de pamilya na may apat na anak at isang asawa.

Ang hindi ko malilimutan ay ang karanasan ko sa loob ng bilangguan sa Makati City jail at sa bilibid sa munti. 12 yrs ako sa seminaryo at 13 taon na may parokya sa Holy Cross (Makati).

Bilibid it or not naging malaya ako sa loob kaysa labas at marami akong karanasan na hindi malilimutan at hindi pababayaan. Kaya nga gusto magsulat ng isang aklat o libro Bilibid or not na alay ko para kay Romy J at Bobby O.

Bilibid or not maraming naging banal at nabilanggo at maraming nabilanggo naging banal.

Bilibid or not 50% nasa loob ng bilangguan ay inosente at 50^ na kriminal ay nasa labas ng bilangguan.

Bilibid or not si Romy J. ay hinatulan ng dalawang habangbuhay na sentensya at ngayon ay malaya na, at si Bobby O ay pinili na habang buhay maglingkod sa mga bilanggo bilang chaplain.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to A Filipino Encounter.