Ng or Nang? May or Mayroon?

Or why a proofreader can't miss the difference.

Whether to use ng or nang is not an issue in spoken Tagalog, because these two sound the same. But when it comes to written Tagalog or Filipino, one has to be careful in using either ng or nang. Yet, like the use of may and mayroon, where the rule is often relaxed in favor of the "ear" or how it sounds, applying the difference between a noun marker and a verb or adjective marker is often ignored by native speakers. In proofreading Tagalog, there is a fifty percent chance that these two will be interchanged or used wrongly.

Note that "nang" is an adverb.

Do you know your markers? When should it be ng and when should it be nang? Test your knowledge:

Note the numbers which use the wrong markers.

1. Walang garantiya na makukuha mo ang mga resulta ng pag-aaral na ito.

2. Ang pag-aaral na ito ay isasagawa sa pinakamalapit na klinika at mag-aanyaya nang humigit-kumulang na sampung kasali.

3. Hindi kailangang magprisinta nang maaga para makasali sa mismong pag-aaral.

4. Bumisita sa klinika gaya nang itinakda

6. upang makakuha nang tumpak na resulta sa eksaminasyon.

7. Kung ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay ibibigay sa mga dyornal na medikal,

8. hindi babanggitin ang iyong pangalan nang wala kang pahintulot.

9. Kung piliin mong huwag nang sumali sa pag-aaral na ito

10. o huwag nang maging bahagi ng eksaminasyon, hindi ka pa rin buburahin sa listahan.

11. Ang pagsasaliksik na ito ay tumutuklas sa mga alalahaning kaugnay ng pagkakaroon

12. nang higit sa normal na timbang (obesity) at mga malalalang sakit sa komunidad.  

13. Nang gabi ngang iyon ay nagkagulo nang husto ang mga istambay dahil sa dayuhan.

14. Ipinanganak po ako sa Estados Unidos. Pinalaki po ako nang mababait na magulang 

15. na mahigit na 38 taon nang kasal.  

16. Sana po, isang araw, ay makasulat ako sa inyo sa Tagalog, nang sarili kong sulat, upang di na kailangan pang isalin.

17. Sabik na po akong makilala siya at malaman pa nang husto ang kanyang personalidad.

18. Ipinagmamalaki ko po si Marichu at naparangalan po ako nang gumawa siya paraan upang mas makilala pa ang aking mga magulang.

19. Sa paglipas po ng panahon, nagkaroon na po ako ng malalim na pagmamahal sa kanya. 

20. Tatratuhin ko po sila nang may dignidad at gagawin ko ang lahat ng aking magagawa upang matulungan sila dito.

21. Maaaring iniisip nila na ito’y isang bagay na kaya nilang ayusin nang mag-isa. 

22. Makatutulong sana nang malaki kung malinaw ang mga drowing o dayagram. 

23. Pinagdududahan ng ilang antropolohiya kung talaga bang may Canibalismo at kinikilatis nila nang husto ang mga nagpapatunay dito. 

24. Mabuhay ka nang may pag-ibig at kaligayahan.

Please enter the word that you see below.

  

May o Mayroon?

Please enter the word that you see below.

  

See other adverb rules aside from those about ng or nang