Is This Technical Tagalog Correct?

sample Technical Tagalog

Below is a table of technical Tagalog translation of captions. What makes the translation below satisfactory? What makes it unsatisfactory? Would you say that a big percentage of the technical Tagalog used here is wrong?

*(n.b. package is a bag) (ang pakete ay bag)

English
Tagalog
100% Arabica coffee 100% Kapeng Arabica
150x7g pods 150x7 gramo ng mga paketeng pod
Pressurized coffee Kapeng dumaan sa presyur
Coffee in capsules Kapeng nakapake bilang maliliit na kapsula
Coffee in pods Kape sa mga paketeng pod
Granulated coffee Kapeng malalaking butil
Ground coffee Kapeng giniling
Mocha coffee Kapeng mocha
Roasted and granulated decaffeinated coffee Malalaking butil at nilutong kape na walang cafeyn
Roasted and ground decaffeinated coffee Giniling at nilutong kape na walang cafeyn
Roasted and granulated coffee Niluto at malalaking butil na kape
row 13, column 1 Giniling at nilutong kape
Roasted ground coffee Nakapakete ng isa-isa
Individually packed Packaged in … (no.) single-dose serves Nakapakete sa …(blg) na pang-isahang dulot
Packaged in … (no.) individually-packed single-dose serves Nakapakete sa…(blg) na pang-isahang dulot at nakapaketeng isa-isa
Professional-use pack Pakete para sa mga propesyunal
Contains less than 1.5% caffeine Naglalaman ng mas mababa sa 1.5% cafeyn
Contains maximum …% caffeine Naglalaman ng humigit-kumulang sa …% cafeyn
Contains 5x30 single-dose filter pods Naglalaman ng 5X30 na pang-isahang dulot na paketeng pod
Use by: Gamitin hanggang:
Best before end: Pinakamabutin gamitin hanggang:
Best before: Pinakamabuting gamitin bago sumapit ang:
For use with E.S.E.-system Espresso machines Gamitin kasama ang E.S.E na sistemang gamit ay makina para sa paggawa ng espresso row 24, column 2
For use with Itaca Espresso System machines only Gamitin kasama ng sistemang gamit ay makita para sa Espreso lamang
Produced: Ginawa sa:
Toasted: Niluto:
Distributed by: Ipinamamahagi ng:
Imported by: Iniaangkat ng:
Not for individual sale Hindi para sa indibidwal na pagtitinda
Single-dose serve Pang-isahang dulot
Manufactured and packaged in: (place of factory) Ginawa at ipinakete sa: (lugar ng pagawaan)
Product of Italy Produkto ng Italya
Manufactured in Italy by: Ginawa sa Italya ng:
Dry extract exceeds …% Ang mga pinatuyong butil ay higit pa sa …%
Light roast Hindi gaanong pagkaluto
Medium roast Kainamang pagkaluto
Normal roast Normal na pagkaluto
Dark roast Sunog na pagkaluto
Humidity Kailangang init
See date stamped on top Tingnan ang petsa na nakatatak sa itaas
See date stamped on side Tingnan ang petsa na nakatatak sa tabi
See date stamped on bottom Tingnan ang petsa na nakatatak sa ibaba
See date stamped on pack Tingnan ang petsa na nakatatak sa pakete
See date stamped above* Tingnan ang petsa na nakatatak sa ibabaw
Share this page: